.ונל ורפס ?דחוימב תולוז םירפס תויונח וא "םיעצבמ" םתאצמ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
 : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
11.08.04
dsifri@surfree.net.il
םירפס יפדוע תריכמ
תירבעו תיתפרצ תילגנאב
10 - ו 5 לש םילזומ םיריחמב
ח"ש
יסיסו לוס ש"ע טמחשה זכרמב
ביבא תמר 26 רוגאט 'חר קרמ
א"ת
ה /ד /ב /א םימי
צ"החא תועשב
1900 דע 1400 העשמ לחה
08.12.06
0547698195
תינמרגב הקיסלק ירפס הריכמל
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה