םירפס לש הריכמל וא הינקל רושקה אשונ לכב העדומ ומסרפ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
01.12.06
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
 : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
www.itmanagement.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.contur.co.il/
מ  םוסרפ
http://www.alumtzach.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
13.04.07
04-6429119
052-7950932
scarmel@mizra.org.il
יבתכ לש םינותנש :שרוד לכל הריסמל
,עבט ,ךוניח ,תורפס :םימוחתה לכב - תע
תנש .דועו הירוטסיה ,היגולויצוס ,עדמ
.1980 ינפלמ םוסריפ
13.04.07
054-2317677
ך"נת ביבא ןולימ םירפס יל שי
הידפולקיצנא
13.04.07
0522366989
tnufa_eng@walla.co.il
םינשי םירפס רוכמל ןיינועמ יננה ,םולש
תינמרגבו תילגנאב
13.04.07
0522880433
tavgeraa@gmail.com
יחה לש הידפולקיצנא שוכרל תניינועמ
לארשי ץרא לש חמוצהו
27.04.07
04-6931891
noahtal@017.net.il
תאמ "םיבזכה טוקלי" רפסה תא תשפחמ
לע רפס ןכו .רפח םייחו ץומא ןב.ד
סקאס רבילוא ר"ד תאמ הנרגימ
27.04.07
052-8438386
klara_d@netvision.net.il
םירפסו תירבעב שדח ןדיע ירפיס
.ןיוצמ בצמב הריכמל תיקרוטב
11.05.07
046398612
0523464456
sancho-a@zahav.net.il
ינימ לכב בוט בצמב תוזחמ תשפחמ
.תונונגס
25.05.07
050-7497038
paulg@kkl.org.il
:תירבעב ץייו ףסוי לש רפס שפחמ ינא
."לארשי ץראב רועיי רעי"
15.06.07
lili_maylat@yahoo.com
תורוה :םירפסה תא רוכמל תניינועמ
תירישעה הנבותה ,(ח"ש 50) תעדומ
,(50) חתפי תב ,(40) סונו ןמיסב ,(30)
םילודג םירודכ לע ,(30) םישנב הפיה
ק'ג ,(25) ץולפש רמא הכ ,(25) םינטקו
תושימג חותיפל םירועיש ,(30) הניזו
.(20) סמארב תא תבהוא תא ,(20) ףוגה
15.06.07
046528298
yeledtove@yahoo.com
לראד דלאר'ג לש םירפסב תניינועמ
15.06.07
050-2234591
ra78@zahav.net.il
דו'ג לש הנוד רפסה תא שוכרל תניינועמ
ורווד
20.07.07
mr_f@nana.co.il
לש הנידמה דע רפס תונקל תניינועמ
ןושיק םירפא
20.07.07
hadas.kraizel@gmail.com
רפס" ומשש רפס השיכרל תשפחמ ינא
ירוא ידי לע בתכנש "םלשה תוצלפמה
.ןמרק ינדו ןמרק
20.07.07
0525665932
kanalo@walla.com
לש םיכרכה תשמח תא שוכרל תניינועמ
.יחימע הדוהי יריש
20.07.07
0545449968
yora_k@017.net.il
ןייוצמ-בוט בצמב םישמושמ דומיל ירפס
:אמגודל . 'ג 'ד התיכ ידוסי רפס תיבל
,םדאו חמצ ,ונלש הניגה ךרדב םינמיס
,דחי תויחל ,םימ םוי םוי ,ףיטק יחרפ
-הקספה אלל ףוג ,םייח ילעב ןיב םייח
רפס םילימה ךרד ,תרבוח + רפס
,ןילבת יחמצ ,םימה קראפ ,'ה רפס,'ד
תויהל ,תעה לכ טלוק ,ילש תישראב
+ב+א תילילח,ןחלוש םיחתופ ,אירב
.םיקסיד
20.07.07
mash_e@netvision.net.il
דנומזור לש תופדצה יפסוא הריכמל
חולשמ ללוכ ח"ש 50 ,בוט בצמ ,ר'צליפ
20.07.07
054-7481490
rak-ela@zahav.net.il
ומכ הריכמל שדחה ןדיעה ירפס רחבמ
לושיבו הריש ירפס םגו םישדח
20.07.07
0577263448
pazit@delekmotors.co.il
םימעט - םירפסה תא תונקל תניינועמ
םירפסו קונית ומכ ןושילו םינושאר
םימואתל םירושקה
03.08.07
050-7345560
לכב ב"י-ט ןוכיתל דומיל ירפס הריכמל
תועוצקמה
03.08.07
0506791794
mikimu@walla.com
םג .םינשי םידלי ירפס תונקל תיינועמ
תאצוה הפידעמ ריכמש ימל תטלק רפס
.תרנכ
24.08.07
0547839561
goodoldbook@gmail.com
אל) טנאק לאונמע לע םירפס שפחמ
שפחמ רקיעב .(בתכ ומצע אוהש םירפס
"טנאק לאונמע לש היפוסוליפה" תא
םולשת םלשל ןכומ .ןמגרב.ה.ש תאמ
הפוקתל רפסה תא לואשל וא ,ילמס
הרצק
24.08.07
03-9170387
052-3320543
mdabraham@012.net.il
םישמושמ שדוק ירפס תואמ יל שי
ריחמב םתוא רוכמל חמש יתיהו ,תיבב
ימל ?הזב תקסועש תונח שי םאה .ךומנ
?תונפל ןתינ
24.08.07
050-7243295
רחבמ - יחימע הדוהי" רפסה תא שפחמ
(ןוכיתה רפסה תיבל) "םיריש
05.10.07
0503211220
טוטרש אשונב םירפס שפחמ ינא ,םולש
,ינדי םושיר ,תירואת הסדנה ,ינכט
םינקת תולוביסו תויוציפא תואלבט
תואנדסל ךירדמ תודימ ןתמו טוטרשל
תילגנא תיסור ומכ תורז תופשב םג דועו
תינמרג
05.10.07
052-6330700
ariavm@zahav.net.il
- ץיבודיגמ .י" רפס תיינקב ןינועמ
תאצוהב ,דעלג ינשבוד תאמ ,"לכירדא
שמושמ רשפא .ט"בהשמ
23.11.07
050-6747691
delafub@walla.com
ךותמ םירבד שמוח תא תונקל שפחמ
תא תונקל תועצה םג ."רבד קמעה" טסה
.הכרבב ולבקתי "רבד קמעה" טסה לכ
.הדות
23.11.07
monti55@walla.co.il
החותפה הטיסרבינואה לש דומיל ירפס
!! הלועמ בצמב הריכמל
14.12.07
052-3864388
rumianek@netvision.net.il
םיקסועה םירפס תונקל תשקבמ
תועצה לבקל חמשא תוצובק תייחנהב
03.01.08
0525758192
rachel_49@walla.com
ילאמש רזעילא תאמ תישארב ישנא
.שוכרל תנינועמ
03.01.08
0506216835
nuny21@walla.com
יכרכ לכ ,ןייוצמ בצמב ,הריכמל
דרופסקואו ,רעונל השדחה הקינטירבה
.םידליל הידפולקיצנא -
03.01.08
0507300341
tomirgn@012.net.il
וידוטס תורבוח הריכמל
scientifוc american
03.01.08
03-6818179
loubuchan@hotmail.com
יכרכ לכ תא תשפחמ ינא םולש
ץרא לש חמוצהו יחה תיידפולקיצנא
.םיכרכ 12 .לארשי
03.01.08
052-4230097
yehudamaoz@walla.com
הדוהי לש רבדמב תובינע : רפס שפחמ
ןמרק ינדו סלטא
03.01.08
0524345070
ydig@zahav.net.il
ריחמ יצחב היגולוטנייס ירפס
03.01.08
0578641917
ברע שיא סנרול לש רפס רוכמל ןיינועמ
ריחמב הברמה לכל 1926-1927 תנשמ
01.02.08
a2736@yahoo.com
הריפת דומילל רפס תונקל תניינועמ
(הריפת תנוכמב)
01.02.08
054-4594731
רעונל האירק ירפס יל שי ,בר םולש
הריכמל דומיל ירפס םגו םישדחכ
רבדה םא ילא ורזח אנא .ילמס ריחמב
יבג םולש תבשו הדות .םכתוא ןיינעמ
01.02.08
0509190660
angelako21@gmail.com
ךנ"תב םירפס תרדס רוכמל תיניינועמ
םיקלח 19 םישוריפ םע ןוכיתל םינייוצמ
ןייוצמ . שומיש אללו טעמכ שדח ומכ
.הצילממ הרות ידומילל ללכבו תויורגבל
ןודרוג לש לילג תאצוהב
01.02.08
0509190660
angelako21@gmail.com
הידפולקצנא תרדס רוכמל תיניינועמ
)םיקלח 20 הנבי תאצוהב רעונל ללכמ
שדח ומכ 1994 תספדה ( םייהקז א תרודהמ
07.03.08
039435606
0546728380
dorong@rishonlezion.muni.il
תאמ "םייחל ןוצרה" רפסה תא שפחמ
תאצוהב - 1977 רואל אצי ,ספיליפ ןו'ג
.תונורחא תועידי
07.03.08
052-8803899
galdor@012.co.il
לש ירביע ילגנא ילגנא ןולימב תיינועמ
תופיחדב דרופסקוא
07.03.08
052-8990299
yafigl@gmail.com
תא תשפחמ
קאריע ידוהיו תינויצה העונתה(1
.ןובשחהו ןוזחהו (2
07.03.08
09-7672189
lexis10@017.co.il
םינשי םידלי תודגא ירפס תונקל תנינועמ
אל] הבוט תוכיאב םיריואמ םייסאלק
תויהל לוכי הפשה הנשמ אל [ינסיד
ןבל רוחש
18.04.08
ozoni@walla.co.il
דחא ךרכב םלשה ילבב דומלת:הריכמל
הלועמ בצמ קרוי וינ 1937- תרודהמ
חש180
18.04.08
0524673663
doron_yosha@wupj.org.il
יחה תידפולקיצנא תא תונקל ןיינועמ
דרשמ - לארשי ץרא לש חמוצהו
2008 לירפא (שמושמ ףידע) .ןוחטבה
18.04.08
epsteinium@yahoo.com
התויח הדליה" :רפסה תא תורנב שפחמ
"התוממ האור
18.04.08
0523815603
leadrt2@gmail.com
לנוישנו רחא עסמ לש תורבוח הריכמל
תירבע יפרגוא'ג
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה