אוה םירפסה ץורע
:םוקמה

םניחב העדומ םסרפל 
- תועדומ חולב
,דומיל ירפסל רושקה אשונ לכב
,םידלי ירפס ,האירק ירפס
...םירייאמ ,םירפוס ,םירגובמ ירפס

- דיל דימ 
דומיל ירפס לש הינק וא הריכמ
האירק ירפס ,םישמושמ
.דועו םישמושמ

עצבמ ריחמ
תויונח וא "םיעצבמ" םתאצמ
ץראב דחוימב תולוז םירפס
.ונל ורפס ?ל"וחב וא

םישורד 
םירפס יבתוכ ,םירייאמ
תריציל הפ/ףתוש ,הנמזהב
.'וכו תפומ


ונל ובתכ
"תועדומה חול"ל-העדומ
'וכו "ןזואל הפמ" רודמל הצלמה
.תושקבו תולאשל חמשנ ןכ ומכ
.עמתשהל