...םירייאמ ,םירפוס ,םירפסל רושקה אשונ לכב העדומ ומסרפ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
 : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
www.itmanagement.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.contur.co.il/
מ  םוסרפ
http://www.alumtzach.co.il/
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
01.09.06
רדמס 03-6876363 -
שורד המוחתב הליבומ הרבחל
לבא ןויסנ ילב םג) טסירוטקירק/רייאמ
תקפהב הרזעל (ןורשכ הברה םע
.דחוימו יצרא ,יקוויש טקייורפ
24.11.06
026240877
0502508012
yaelofirjm@aol.com
94511 םילשורי 20 תרפ רהנ
א ךרכ ,'א א"ודח ,ןוטנא דראווה" תשפחמ
15.12.06
025344772
0525287028
dafna30@017.net.il
ןיינועמ יטסילאר ןונגסב רייאמו רייצ ינא
חמשא רויאה םוחתב םיטקיורפ לבקל
ןווגמו רישע תודובע קית חולשל
02.02.07
margalitag@gmail.com
ההגה :םייטרפ םישנאלו םירפס תואצוהל
לש ןויסינ .םירפס לש סופדל הנקתהו
.תוירחאב תוכיא .עוצקמב הנש 20
25.05.07
0544-709980 תונמזהל
לע םכל רשבל חמש ינא םלוכל םולש
בציחצ "בציחצ לש ורופיס" :שדחה ירפס
תניגבש תויחה וירבח לכל חיכוהל הצר
.םיבצה לככ בצ וניא אוהש םיקחשמה
לע רופיס אוה בציחצ לש ורופיס
םידליה .הרטמב תוקבד לעו תויגשיה
לעב ךא ,ליגר בצ ךיא ,בציחצמ ודמלי
לע רבגתהל לוכי ,חילצהל לודג ןוצר
,וכרדבש םילושכמה לעו ויתונורסח
.וירבח תרזעב םגו ומצע תוכזב
18.04.08
0524802134
shay3366@walla.com
קית יל שי רייאמו רייצ ינא םולש
םא חמשא ידוחיי ןונגסב ןווגמ תודובע
לכב טקייורפ יבגל רשק ימיע ורצת
רושקש םוחת
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה