ונל ובתכ    םישורד   עצבמ ריחמ    דיל דימ    תועדומ חול    ישאר ףד-םירפסה ץורע