.דועו םירפוס ,םירייאמ אוצמל ידכ העדומ ומסרפ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
 : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
www.itmanagement.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
http://www.contur.co.il/
מ  םוסרפ
http://www.alumtzach.co.il/
09.01.05
ormal@netvision.co.il
,םידלי רפס רואל איצוהל תניינועמ
.ךכל שורדה ןוממה תא הרסח ךא
יתיא קלחתהל לכויש רסנופס שורד
לש (ויהיו הדימב) םיחוורבו ןומימב
.שארמ הדותב רפסה תאצוה
30.06.06
0526060575
fritzy171@walla.co.il
ןמזל הדובע תשפחמו םירפס תרייאמ ינא
שי ,רשק ימיע ורצת םא חמשא ,בורקה
.ןווגמו בחר תודובע קית יל
14.07.06
hagibada@walla.co.il
תרייאמ ,לאלצב תרגוב תיגח ימש
םוחתב הדובע תשפחמ, תירוטמינאו
רויצה םוחתב רקיעב תחמתמ ,רויאה
חולשל חמשא, םניינועמל יטסילאירה
ירויאמ תואמגדו ח"וק
05.10.07
09-7672189
lexis10@017.co.il
עקשומ רויא בר ןויסינ+ תינדי תרייאמ
תוקינכטב תורוטקירק,,,תורבוח,םירפסל
רייאל חמשא לטספ,תונורפע,לרווקא
םידחוימו םינינעמ , תויח, היזטנפ ירפס
ןגה יאליגל
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה